Er wordt vaak over mensen gesproken. Er wordt vaak voor hen besloten. GroenLinks wil het tegenovergestelde: we zoeken oplossingen, samen met alle betrokkenen. Dit betekent dat niet de hardste schreeuwer bepaalt: iedereen hoort erbij, en iedereen mag meepraten. Dit geldt voor alle onderwerpen die spelen in onze gemeente, juist ook bij vraagstukken op het gebied van jeugd, welzijn en zorg. We betrekken ervaringsdeskundigen nauw bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk beleid.

ECHT VAN DE BEWONERS

De vraagstukken waarvoor we de komende jaren staan, zijn niet van ‘bovenaf’ door de gemeente aan te pakken, laat staan op te lossen. De rol en verantwoordelijkheid van inwoners wordt steeds belangrijker. Het gemeentebestuur erkent dat en gaat samen met inwoners bekijken hoe we dit nieuwe meedoen invullen. 

Afgelopen jaren zijn met dorpswethouders, dorpsraden en dorpsplatformen eerste stappen gezet met dorps- en wijkgericht werken. Maar hoe maken we het nou zodanig dat het écht van de bewoners is? GroenLinks wil de lokale betrokkenheid verder uitbouwen door bij grote vraagstukken bewoners tijdig en juist te informeren en hen al aan het begin van het proces een duidelijke stem te geven. 

GEMEENTERAAD ALS VOORBEELD

De gemeenteraad heeft een voorbeeldfunctie. Transparantie en integriteit staan voorop. Luisteren is belangrijker dan horen: alleen met échte interesse in elkaar komen we tot de juiste gemeenschappelijke oplossing. 

Dat betekent dat we vragen stellen, doorvragen en dat er de tijd genomen wordt om na te denken over wat mensen bedoelen. Daarbij heeft de raad de plicht om niet alleen de meerderheid te horen, maar ook de waarde van de mening van de minderheid te zien. Dat is niet altijd even makkelijk en soms confronterend, maar het levert veel nuttige informatie op.

ÉÉN GEMEENTE BOMMELERWAARD

We streven naar één gemeente Bommelerwaard. Het totale gebied tussen de Maas en de Waal vraagt vanuit haar geografische ligging om één aanpak en ruimtelijk ordening. Daarnaast biedt samenvoegen meer ruimte voor kennisontwikkeling en expertise bij ondersteunende ambtenaren. Daardoor blijven ze langer bij onze gemeente werken. Ook staan we als één gemeente sterker richting de provincie en de uitvoerders van gemeenschappelijke regelingen (zoals  AVRI, GGD en Werkzaak).

We blijven daarbij investeren in een goede samenwerking met de gemeenteraden in de regio Rivierenland, om te voorkomen dat er bestuurlijke afspraken worden gemaakt waarbij bewoners niet betrokken zijn.

HOE WIJ WERKEN

De ideeën die wij hebben over goed bestuur passen wij toe in onze eigen partij. Per gemeente bereiden we met betrokken leden en belangstellenden de raadsvergaderingen voor. Deze groep is een team; we luisteren en zijn kritisch naar elkaar, we ondersteunen elkaar in het raadswerk. Ideeën in de ene gemeente worden regelmatig uitgewisseld met ideeën uit de andere gemeente. We benaderen proactief leden en andere geïnteresseerden en betrekken hen om doelstellingen te verbeteren en te vertalen in  concrete maatregelen die voorgesteld kunnen worden in de gemeenteraad. De (burger-)raadsleden zijn de spreekbuizen van deze teams.

Voorbeelden