GroenLinks heeft forse ambities op dit gebied: de Bommelerwaard moet binnen twee raadsperiodes (8 jaar) volledig zelf kunnen voorzien in haar energiebehoefte. We zien volop kansen en kijken ernaar uit: niets zo mooi als een klimaatbestendig en biodivers landschap waarin inheemse flora en fauna tot bloei komen.

BIODIVERSITEIT

De afname van het aantal dier- en plantensoorten heeft in de Bommelerwaard te weinig aandacht gekregen. Dat is niet een kwestie van ‘jammer van de mooie natuur’: het is een bedreiging van het natuurlijke ecosysteem waar wij mensen van afhankelijk zijn. Ons ecosysteem levert ons onmisbare producten en diensten. Biodiversiteit zorgt voor een stabiele omgeving waarin plagen en extreem weer opgevangen worden en waarin voedselproductie en welzijn van mensen en dieren  gewaarborgd zijn. 

In de Bommelerwaard is biodiversiteit nog geen politiek thema, al ontstaan er steeds meer initiatieven die ermee te maken hebben. De komende jaren wil GroenLinks dat biodiversiteit een integraal onderdeel wordt van alle beleidsterreinen waar de gemeenten over gaan. 

DUURZAAMHEID

Veel bewoners van de Bommelerwaard hebben het gevoel dat ze als individu geen verschil kunnen maken. Maar als onderdeel van een groter geheel heeft iedereen impact op onze leefomgeving, elke dag weer. GroenLinks wil dat de gemeente actief de boer op gaat met de energietransitie. De gemeente helpt bewoners bij het isoleren van hun huizen. Ze stimuleert hen samen maatregelen te nemen die helpen om hun woningen zonder gas te verwarmen. We halen obstakels weg en ondersteunen mensen financieel waar dat nodig is.

In de gemeente staan nog veel bedrijfsgebouwen zonder zonnepanelen op het dak. De gemeente stelt iemand aan om proactief langs te gaan bij bedrijven. Samen met hen stellen ze een plan op waarin vastgelegd wordt hoe het dak wordt omgebouwd tot bron van zonne-energie. Bij nieuwe bouwvergunningen worden zonnepanelen op het dak verplicht. 

In de regio Rivierenland wordt al veel samengewerkt om meer duurzame energie lokaal te produceren. Wij juichen burgerinitiatieven zoals Coöperatie Bommelerwaar toe. Zij zorgen voor de juiste richting om ook in de Bommelerwaard verder te bouwen aan verduurzaming.

DIERENWELZIJN

In de Bommelerwaard is dierenwelzijn nog geen politiek thema, terwijl besluiten van de gemeente van invloed kunnen zijn op dierenwelzijn. Dit gaat dan niet alleen om dieren in het wild, maar ook huisdieren, hobbydieren en dieren die beroepsmatig gehouden worden. Het is daarom belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan dierenwelzijn. GroenLinks wil daarom dat er een nota Dierenwelzijn wordt opgesteld. Onderwerpen die hier onder andere aan bod moeten komen is het goed en diervriendelijk regelen van vervoer en opvang van zwerfdieren en gewonde dieren in het wild, diervriendelijke bestrijdingsmethodes, bescherming van dieren in de wei tegen hittestress en richtlijnen voor diervriendelijk groenonderhoud.

KLIMAATADAPTATIE

Water wordt steeds belangrijker bij de keuzes die gemeenten moeten maken. De gevolgen van de klimaatcrisis, zoals wateroverlast, droogte en hittestress, moeten opgevangen worden. Dat betekent dat “water” een vast onderdeel moet zijn bij de inrichting van woonwijken en het buitengebied. De gemeente gaat actief (mee-)tekenen bij de inrichting van ontwikkellocaties. Bij elk nieuw landschapsproject wordt een apart hoofdstuk water & klimaatadaptatie verplicht, en getoetst op klimaatbestendigheid. Daarnaast gaat de gemeente de aanleg van groene daken en gevels actief stimuleren: waar mogelijk worden deze op eigen daken aangelegd. Als er met bedrijven gesproken wordt over zonne-energie op het dak, wordt ook voorlichting gegeven over de voordelen van een groen dak.

 

 

Voorbeelden