In de Bommelerwaard staan er op veel plaatsen grote kassencomplexen. In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest die GroenLinks toejuicht. De kassenbouw is meer geconcentreerd op diverse aangewezen locaties. Hierdoor is de verrommeling van ons natuurlijke landschap verminderd! GroenLinks wil geen uitbreiding van kassen in de Bommelerwaard. Ontwikkelingen om de bestaande kassenteelt te innoveren op gebied van duurzaamheid steunen wij wel. Dat kan ook betekenen dat bestaande kassen worden vervangen door nieuwe, energiezuinige en duurzame kassen.

Dat de staat van onze natuur en landbouw nauw met elkaar verweven zijn, hebben we het afgelopen jaar gemerkt bij de stikstofcrisis. Helaas heeft de gemeente nauwelijks bevoegdheden om maatregelen te nemen met betrekking tot landbouw. Gelukkig heeft de gemeente wel mogelijkheden om landschap, natuur en biodiversiteit te verbeteren.

Duurzame energie en biodiversiteit

Ook wordt er door de tuinbouwsector geïnvesteerd is een meer duurzame belasting. Toch blijft de tuinbouw in de Bommelerwaard verantwoordelijk voor hoog energieverbruik. Dit is niet houdbaar om aan klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. De land- en tuinbouw moeten daarom een transitie maken naar een meer duurzame benadering. GroenLinks wil dat bedrijven die nu intensief boeren overgaan naar een grondgebonden productie. Dit is beter voor mens en natuur en bevordert het dierenwelzijn.

De gemeente ondersteunt landbouwbedrijven actief in hun transitie. Hierbij investeert de gemeente in het delen van actuele, wetenschappelijke kennis over ecologie. Het aannemen van een ecoloog voor beide gemeenten is noodzakelijk. Akkerranden en slootkanten transformeren in ecologische linten door ons landschap.